Hoppa till innehåll

Hur är det att resa kollektivt med en funktionsnedsättning?

Tillgängligheten i kollektivtrafiken behöver förbättras för resenärer med särskilda behov på många sätt. Men bara några förbättringar kan göra stor skillnad berättar Camilla som är blind.

I fältstudier ihop med medarbetare på Västtrafik har Transdev pratat och rest med personer i Göteborg som har en funktionsnedsättning för att på så vis få en större förståelse för utmaningar som personer med exempelvis syn- och hörselnedsättning upplever när de reser med kollektivtrafiken.

Tillsammans med Camilla Svensson, ombudsman för synskadades riksförbund i Bohuslän åkte vi buss i Göteborgs stadstrafik för att få höra hur hon upplever sin resa. Hon är en van kollektivtrafikresenär som alltid reser med sin ledarhund. Hon gav några exempel på hur kollektivtrafiken kan bli mera användarvänlig för dem och många andra som vill kunna resa oftare med oss.

Exempel på vad kollektivtrafikoperatörer kan göra

Resan med Camilla började exempelvis med att hon blev frånåkt. Det är viktigt att stå vid rätt plats vid hållplatsen för att signalera till föraren att du vill åka med som synnedsatt, men även förarna måste vara medvetna om dessa markeringar och stanna bussen vid rätt ställe. När Camilla står och väntar på bussen vid markeringen och behöver hon kunna höra de yttre utropen för att veta vilken buss det är. Även de inre utropen i fordonet behöver höras väl för att personer med dålig syn ska kunna uppfatta när det är rätt hållplats att gå av. Hon uppskattar också att få stöd för att hitta en plats i främre delen av bussen, där hon kan sitta med sin hund.

Behovet av anpassningar ökar

Med tanke på att minst 15 procent av världens befolkning idag lever med någon form av funktionsnedsättning, en siffra som ökat och kommer att fortsätta stiga på grund av en allt äldre befolkning, är det viktigt att vi förstår vilka utmaningar olika människor kan ha när de reser med kollektivtrafiken.

Det många idag tar för givet kan förändras under livets gång. Många människor har en funktionsnedsättning under mer eller mindre hela livet, andra får det med åren. Svårighet att röra sig och försämrad balans, nedsatt syn och svårigheter att höra kommer med ökad ålder. Olika funktionsnedsättningar blir allt vanligare i samhället eftersom vi lever längre och har en växande åldrande befolkning. Önskan att vara självständig och kunna leva ett liv på egna villkor består dock hos de flesta livet ut.

Även om många reser med bil idag kan den dagen komma då behovet att resa med ett annat färdslag uppstår. Eftersom inte alla kan åka taxi eller med färdtjänst, kommer kollektivtrafiken att bli ett allt viktigare alternativ för många människor framöver. Trenden med en åldrande befolkning fortsätter stadigt öka vilket kommer att ha en väsentlig inverkan på transportsystemet och att kraven på tillgängligheten i kollektivtrafiken kommer att öka. Samtidigt måste vi få kontroll över kollektivtrafikens kostnadsutveckling genom smartare lösningar.

Personer som är 65 år och äldre är den grupp som nyttjar kollektivtrafiken minst (5 procent av det totala resandet), men undersökningar visar att många personer med funktionsnedsättning och äldre personer har en önskan om att kunna resa kollektivt i större utsträckning än vad de gör idag.

Det vi förbättrar idag kommer med andra ord också kunna hjälpa oss själva imorgon. Ett uttryck som ofta kommer upp i dialogen om tillgänglighet är ”Nödvändigt för oss, bra för många” vilket är ett bra sätt att lyfta nyttan med nya lösningar. En annan fördel är att det är skonsammare mot miljön att resa tillsammans.

Vad räknas som funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning är enligt Socialstyerlsens definition en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Med på resorna var bland andra Anton Karlsson (Trafikutvecklare, Transdev Göteborg) Nassir Mashkouri (Kommunikation och Marknad, Transdev Göteborg) och Miran Leander (Kommunikationsstrateg på Marknads- och kommunikationsavdelningen, Transdev HK) som representanter från Transdev.

Även andra partners i Electricity har deltagit.