Hoppa till innehåll

Så kan vi bygga en mer attraktiv och hållbar kollektivtrafik till sjöss

Stockholm växer. Befolkningen ökar och huvudstadsregionen är attraktiv för såväl turister som företagsetableringar och det märks – inte minst genom trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken.

Alla aktörer behöver bidra för att möta resenärernas förväntningar och klara hållbarhetsmålen med de resurser som ger mest värde per investerad krona. Stockholms historia är starkt förknippad med vattenvägarna men när spårvagnar, bussar, tunnelbana och pendeltåg med hög kapacitet gjorde entré fick persontransporter till sjöss en allt mindre roll i samhällsplaneringen. Förutsättningarna för hållbar sjötrafik har förbättrats och vi tycker att det är dags att se vattenvägarna som en tillgång. För att minska trängseln och samtidigt klara klimatmålen kan sjötrafiken spela en viktig roll.

Transdevs vision är en hållbar och fossilfri sjötrafik, fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet, som erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen och avlastar kollektivtrafiken på land.

För att nå vår vision behöver sjötrafiken utvecklas. Därför har vi tagit fram förslag som syftar till att etablera en hållbar och effektiv sjötrafik redan till 2030 och stärka regionen under lång tid framöver. Vi vill vara en ledande omställningsaktör som visar vägen för hur kollektivtrafik till sjöss kan bli kronan på verket i ett hållbart kollektivtrafiksystem i Stockholm. Se detta som vårt bidrag till en fortsatt regional utveckling.

Fyra förslag som gör att visionen kan uppnås:

Samplanering för integrering av trafikslag

Trafikslagen ska kunna samplaneras och utvecklas gemensamt. Vi anser att kollektivtrafik till sjöss bör jämställas med tunnelbana, pendeltåg, buss och lokalbanor, med nya effektiva anslutningar och samma gemensamma taxa i hela systemet. Integreringen av sjötrafiken i kollektivtrafiken är grunden för att dra nytta av de fördelar som den kan ge. Utöver positiva klimat- och miljöeffekter ser vi även minskad trängsel på vägarna för bil- och busstrafik.

Utveckla väl fungerande noder

Idag är kraven på en busshållplats och en brygga helt olika. Så ska det inte vara. För oss är en brygga synonymt med en hållplats. Bra och trygga hållplatser är avgörande för all kollektivtrafik. Detsamma gäller för kollektivtrafik på vatten. Grundläggande kriterier är att väderskydd, belysning, skyltning och tillgänglighetsanpassning finns. Större noder ska också vara en bytespunkt mellan olika färdmedel och ha en relativt hög servicenivå.

Etablera nya linjer

Sjötrafiken i Stockholm har under de senaste åren utvecklats genom att pendelbåtlinjerna har tillkommit. Dessa linjer är mycket populära och har den högsta kundnöjdheten av all kollektivtrafik i länet. Här finns potential att utveckla fler linjer, då infrastrukturen i form av vatten och bryggor i anslutning till attraktiva målpunkter till stor del redan finns på plats. En bra linje fyller funktionen som tvärförbindelse med attraktiva målplatser och smidiga byten och kan innebära avlastning för befintlig kollektivtrafik. I vår vision har vi förslag på fyra linjer som kan bidra till Regionens utveckling.

Utveckla klimatsmarta fartyg

Fartygsskrov har lång livslängd. Framdrivning och annan teknik kan bytas ut flera gånger under båtens livslängd, vilket möjliggör att fartyg kan konverteras till klimat- och miljöeffektiva transportmedel på ett smidigt sätt. Vårt eget mål är att ha en helt fossilfri fartygsflotta till år 2030. Vi tror på en blandning av olika teknik- och energilösningar som hybridisering och elektrifiering men också biobränsle med efterbehandling av avgaser. Planera för konverteringen, ta stöd av rederiernas erfarenhet, satsa på lättare och snabbare fartyg samt införa en elbåtspremie är några förslag som skulle kunna påskynda konverteringen av fartygen.