Hållbarhet

Transdevs åtagande

  • Transdev är engagerade i fossilfritt Sverige och har förbundit sig att vara fossilfritt senast 2030.
  • Transdev är avancerad medlem i UN Global Compact. 
  • Transdev har ett omfattande program för att reducera klimatpåverkan för samtliga transportslag som går under namnet SMART-körning.
  • Transdev är ledande operatör av elbussar i Sverige och i Europa.
  • Majoriteten av Transdevs fordonsflotta drivs av biobränsle.

Vårt största bidrag till en förbättrad miljö är att så många människor som möjligt väljer att resa kollektivt – och varje steg vi tar på vägen dit ska vara hållbart. Tillsammans fortsätter vi att utveckla kollektivtrafiken för att göra den ännu bättre och få fler att se den kollektiva resan som sitt förstahandsval. 

Hållbarhet är inte bara målet, utan en grundtanke som genomsyrar alla aspekter av vårt arbete. Vi driver ett aktivt arbete för att ständigt reducera vår klimatpåverkan genom SMART körning inom alla våra färdslag. Vi är ledande i omställningen mot grönare trafik och arbetar med hållbara affärsmodeller och vi utbildar och informerar kontinuerligt alla medarbetare så att de har den miljökunskap som krävs.

Transdev säkerställer ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar och fokus på våra viktigaste miljöområden: drivmedelsförbrukning, förnyelsebara bränslen och energiförbrukning. 

Du kan få mer information om vårt arbete genom att läsa Transdev Statement of Non-Financial Performance 2022.

Ledande inom e-mobility

Ledande inom e-mobility

Transdev är idag ledande inom hållbara mobilitetslösningar med Europas största elbussflotta och flera vätgasbussar i Frankrike och Nederländerna, samt elhybridfärjor i Frankrike och Sverige. Idag har vi mer än 1200 elbussar i trafik, varav runt 220 i Sverige. December 2020 lanserade vi Nordens största elbussflotta i Göteborg med 145 elbussar. Utmärkande för Transdev är att vi kör flera typer av elbussar från minibussar till ledbussar och dubbeldäckare som tillverkas av flera olika aktörer som BYD, Proterra, Hybricon, och VDL. Elektrifieringen är vägen framåt om vi vill öka våra möjligheter att nå klimatmålet, och samtidigt minska buller och förbättra luftkvaliteten i städerna. Läs mer om våra förslag för att påskynda elektrifieringen av kollektivtrafiken.

Smart-körning

Smart-körning

Transdevs koncept SMART-körning, ger nöjdare resenärer, lägre energiförbrukning, ökad säkerhet och mindre stress för förarna. Konceptet går ut på att köra jämt och planerat för att minska energiförbrukningen. Alla förare är utbildade i SMART-körning och har både coaching och tekniskt hjälpmedel som stöd för att kontinuerligt utveckla sin körstil. Transdev kör SMART på buss, tåg och båt. Även om tekniken skiljer sig något åt beroende på transportslag så är principen den samma. Tillsammans med våra partner jobbar vi även kontinuerligt med att gå över till tystare och renare fordon för att minska buller och nedsmutsning. Mer info.

Ansvarsfullt inköp

Ansvarsfullt inköp
Vi på Transdev vill ta ansvar för hela vår värdekedja. Betydelsen av detta område blev tydligt i den väsentlighetsanalys som togs fram av Transdev Group, där området ansvarsfullt inköp lyftes fram som extra viktigt för intressenter i Sverige. Inköp vi gör till vår verksamhet har en direkt påverkan på både miljö, människa och vår omvärld, vilket gör det viktigt för oss att vara en aktiv spelare som gör medvetna och ansvarsfulla val. Detta område präglas av stor komplexitet och kräver mycket arbete av oss för att nå våra mål. Vi är ödmjuka inför uppgiften och arbetar därför kontinuerligt med området för att hitta ett bra arbetssätt i dessa frågor.

Vår leverantörskod – Supplier Charter

 

TESS

TESS

Vi arbetar aktivt och systematiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare. TESS, är Transdevs årliga medarbetarundersökning där alla medarbetare har möjlighet att tycka till om den fysiska och psykiska arbetsmiljön, ledarskapet samt andra faktorer som påverkar det dagliga arbetet. TESS är ett av våra verktyg för att samla in information och synliggöra förbättringsområden som vi fokuserar på under det kommande året. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att delta i TESS , med informationskampanjer och återkoppling av resultat och genomförda aktiviteter från tidigare år. TESS är ett viktigt verktyg i vårt ständiga arbete med att utveckla verksamheten.

Våra standarder för etik och efterlevnad

Våra standarder för etik och efterlevnad
Våra individuella och gemensamma principer, i linje med våra värderingar, överensstämmer med våra aktieägares rekommendationer och med riktlinjer som Transdev har anslutit sig till, till exempel Global Compact. De formar koncernens image och bidrar till den förtroendefulla relation som byggs upp med våra olika partners.

Oavsett vilken position vi har i företaget måste vi komma ihåg dem och tillämpa dem varje dag, för att hjälpa oss i våra val och för att säkerställa konsekvens i våra handlingar och ord.

Mer information våra etiska riktlinjer och ansvarsfull styrning finns att läsa här.