Linköpings självkörande bussar firar ett år

Det har nu gått ett år sedan våra två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

“Ride the future” är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen och underlätta för fler att resa kollektivt. Sedan invigningen i mars 2020 har de självkörande bussarna haft drygt 1 600 resenärer ombord. På grund av det rådande läge kör bussarna endast i forskningssyfte och utan passagerare sedan december.

– Trots ett år kantat av pandemin och restriktioner har vi som arbetar med projektet kunnat göra stora framsteg och lärt oss av möjligheterna och begränsningarna som fordonen har i olika värdelekar och situationer, samt vilken service och underhållsnivå de kräver. Vi har dessutom kunnat arbeta med ett antal spännande forskningsprojekt, säger Hugo Hardestam, projektledare självkörande fordon på Transdev.

Ett av forskningsprojekten som bedrivs med bussarna som plattform har fokus på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med synnedsättning genom olika digitala verktyg. Projektet Synnedsattas resande finansieras av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. De självkörande bussarna är också en del av EU-projektet SHOW vars syfte är att demonstrera hur framtidens olika transportlösningar kan integreras och fungera tillsammans i en stad.

- Vi nöjer inte oss med att bara köra autonoma fordon på en slinga i olika kontexter, vi vill också utforska hur de självkörande bussarna skapar nytta i den smarta staden och alla möjliga sätt vi kan använda fordonen på, fortsätter Hugo Hardestam.

Ett bra exempel på det är att fordonen utrustades i höstas med sensorer som kan mäta temperatur, luftfuktighet, tryck, positionering och snart också VOC- och buller. Data som samlas av sensorerna kan användas för planeringsändamål eller som underlag för rekommendationer för allmänhet som vistas i miljöerna.

De självkörande bussarna kommer till Vallastaden under 2021

Projektet har redan fått ett tillfälligt tillstånd från Transportstyrelsen för att göra förberedelsearbete för att kunna köra fordonen autonomt under andra halvan av 2021. För invånarna innebär detta att de redan under våren kommer att se de självkörande fordonen köra manuellt genom Vallastaden som ett första steg.

– Vi ser fram emot nästa steg i projektet där våra självkörande fordon kommer koppla ihop campuset med Vallastaden. Redan idag kör fordonen i olika trafikmiljöer, på vägar tillsammans med bilar och bussar och på campus huvudstråk ”Corson” bland gående och cyklister. I Vallastaden kommer vi dessutom se hur de självkörande fordonen kan skapa bättre resmöjligheter mellan kollektivtrafikens hållplatslägen och målpunkter såsom serviceboendet och skolan och bli ett riktigt komplement till den traditionella kollektivtrafiken, säger Christian Monstein, t.f. teknisk direktör på Transdev Sverige AB.

Mer om projektet ”Ride the future”:

  • Bussarna trafikerar en 2,1 kilometer lång sträcka på campusområdet i Linköping med åtta hållplatser. Unikt med projektet är att vi arbetar med två olika fordon som interagerar med varandra: Navya Autonom Shuttle DL4 och EasyMile WZ10 gen2 som tar 11-13 passagerare.
  • En säkerhetsförare finns ombord på varje tur och ansvarar för fordonets framförande genom att övervaka körningen och vid behov övertar manuell kontroll samt agerar kundvärd.
  • Samarbetspartnerna i projektet är VTI, Linköpings universitet (LiU), Östgötatrafiken, Transdev, Akademiska hus, RISE, Linköpings Science Park och Linköpings kommun.

 Tillbaka till nyhetsbrevet.