Samarbete för ökad säkerhet vid plankorsningar

Under 2016 inledde Transdev och Trafikverket ett samarbete för att höja säkerheten vid plankorsningar i trafiksystemen för Krösatågen och Kustpilen. Tillsammans har man nu besökt de tio farligaste korsningarna för att ta fram åtgärdsplaner och förbättra säkerheten.

Två grupper besökte de tio mest utsatta korsningarna i trafiksystemen för att hitta åtgärder för att höja säkerheten

Varje år omkommer drygt tio personer i plankorsningsolyckor i Sverige. Genom att arbeta proaktivt för att höja säkerheten där väg och järnväg korsar varandra på samma plan, hoppas Transdev kunna minska olyckorna.

Trafikverket, som ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet och bygger, driftar och underhåller statliga vägar och järnvägar, ansvarar för 6 800 plankorsningar i Sverige av de totalt 8 600 som finns i landet. De mest trafikerade plankorsningarna har bommar, medan de andra är oskyddade. Trafikverket samarbetar med markägare, kommuner och tågoperatörer för att minska antalet plankorsningar och höja säkerheten vid de som finns kvar.

En åtgärdsplan för Krösatågen och Kustpilen

Samarbetet för att ta fram en åtgärdsplan för att öka säkerheten vid de plankorsningar som trafikeras av Krösatågen och Kustpilen, som Transdev kör, har pågått sedan 2016. Det finns idag cirka 600 obevakade plankorsningar sammanlagt i de två systemen. På flera ställen är sikten begränsad och korsningarna i behov av förbättringsåtgärder.

-  Vi har ett mycket bra och givande samarbete med Trafikverket som förhoppningsvis kommer ge resultat. Som tågoperatör bär vi så klart ett samhällsansvar och vi önskar fler sådana samarbeten mellan privata och offentliga aktörer för att öka säkerheten för tågtrafik. Ett annat viktigt område där vi kan jobba tillsammans med myndigheterna är t.ex. spårspring säger Ted von Knorring, säkerhetschef för Järnväg och spårväg på Transdev Sverige AB.

En ny fas i samarbetet

I januari i år inleddes en ny fas i samarbetet. Två grupper besökte de tio mest utsatta korsningarna i trafiksystemen för att hitta åtgärder för att höja säkerheten. Utifrån diskussionen mellan Transdev och Trafikverket samt fältbesöken, har Trafikverket nu tagit fram en åtgärdsplan med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, som att sänka hastigheten eller installera nya skyltar och bommar.

-  Vi har haft långa diskussioner om vad vi kunde göra tillsammans för att öka säkerheten vid plankorsningar. Det faktum att vi bestämde oss att lämna mötesrummet för att bege oss ut på fältet, gjorde stor skillnad och underlättade hela processen. Det visar att små ändringar i arbetssättet kan ha en stor betydelse och kan leda till ökad säkerhet och samhällsnytta, avslutar Ted von Knorring.