Visselblåsartjänst

Transdevs visselblåsarsystem finns till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter, missförhållanden eller farlig händelse, varje dag, året om. För oss på Transdev är det en självklarhet att ta ansvar och vi vill att alla människor inom och nära vår verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Tack för att du hjälper oss att bidra till detta.

Syftet med visselblåsartjänsten är att snabbt få reda på misstankar om allvarliga oegentligheter och missförhållanden gentemot ledande befattningshavare inom företaget (ledning, chefer och nyckelpersoner), och att hantera dem på ett effektivt och säkert sätt.

Du som anmäler kan välja att vara helt anonym i din rapport.

Alla inkomna ärenden hanteras av företaget Speak-up som agerar externt ombud för Transdevs visselblåsarfunktion. Speak-up är helt fristående från Transdev och agerar oberoende partner i relation till den aktuella händelsen. Telefonsamtal är helt konfidentiella och spelas inte och IP-adresser registreras inte heller.

Väljer du att vara helt anonym kan du eller din rapport inte spåras. Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer Speak-up att avidentifiera din rapport innan den skickas till Transdev, för att se till att du förblir anonym.

Du kan vara anställd, leverantör, kund, aktieägare eller någon helt utomstående, alla kan rapportera. Du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Visselblåsarfunktionen omfattar enbart anmälningar om allvarliga oegentligheter och missförhållanden gentemot ledande befattningshavare inom företaget såsom:

  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av intern kontroll, förskingring eller bedrägeri)
  • Olagliga aktiviteter
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på företagets vitala intressen

Visselblåsarfunktionen hanterar endast ärenden som rör bolaget, nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. Frågor som rör arbetsplatsen eller medarbetare till exempel alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, hänvisas till närmaste chef.

Missnöje med kollektivtrafiken, till exempel sena avgångar eller borttappade föremål, hanteras inte av visselblåsarsystemet. Sådana klagomål hänvisas till kundtjänst för respektive trafikhuvudman.

Du behöver beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan vi inte utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och inte med skadligt uppsåt eller göra en falsk anklagelse.

 

     
 

Så här rapporterar du

Transdev Group har valt en rapporteringslösning som heter SpeakUp®. Det är en säker, oberoende plattform där man kan anmäla såväl i skrift som via telefon. Det är möjligt för dig att vara anonym när du upprättar anmälan. Alla anställda och externa aktörer kan rapportera missförhållanden på svenska eller engelska sju dagar i veckan, dygnet runt på: http://www.speakupfeedback.eu/web/transdev eller ring 020-79 88 13.

Lagen definierar en visselblåsare som en person som avslöjar omständigheter, ofta på den egna arbetsplatsen och inom ramen för sitt yrkesuppdrag.