Transdevs åtgärder under coronapandemin och framtida lösningar

Coronapandemin kräver att vi alla anpassar vår vardag och ändrar våra rutiner. Samma sak gäller företag och samhället i stort. Inom kollektivtrafiken ser vi att nya resvanor etableras och många jobbar mer hemifrån. Idag uppmanar vi resenärerna undvika kollektivtrafiken för att minska risken för trängsel. Som tredje största kollektivtrafikoperatör i Sverige så har vår vardag, precis som din, förändrats en hel del sedan pandemin började. 

Här presenterar vi olika åtgärder vi har vidtagit nu under pandemin och vi blickar även framåt med några förslag för hur vi kan säkerställa att resenärerna hittar tillbaka till kollektivtrafiken när pandemin är över. Att fler reser hållbart kommer få stor betydelse för vår gemensamma framtid.

Vad gör vi på Transdev?

För att minska risken för smittspridning och skapa trygghet för våra medarbetare och dig som resenär har vi vidtagit ett antal åtgärder  under pandemin:

  1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och uppdaterar oss löpande om utvecklingen.
  2. Vi informerar regelbundet våra medarbetare om myndigheternas rekommendationer på vårt intranät, i olika möten, via mejl, filmer och på anslag på våra depåer, men också alla våra resenärer genom utrop, anslag och skärmar ombord på fordonen.
  3. Vi ställer handgel till våra medarbetares förfogande.
  4. Vi städar fordonen med extra omsorg. Ett bra exempel är i Göteborg där vi desinficerar förarplatsen såsom ratt, handtag och knappar lite extra. Samma gäller för våra resenärer genom knappar, handtag och ledstänger dvs. de ytor man vanligtvis rör med sina händer. Detta görs varje natt när våra bussar städas.
  5. Framdörrarna på samtliga bussar är avstängda, samma sak gäller också för den första sittraden bakom bussförarna.
  6. Vi accepterar inte kontanter ombord på våra fordon längre.
  7. Där vi kan sätter vi in extra turer när vi ser att det finns risk för trängsel.

Vi har en tät dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och följer noga utvecklingen för att vara beredda med åtgärder om läget skulle förändras, men vi kommer alltid göra det med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.

 Som en symbol för solidaritet under covid-19-krisen förändras Transdevs logotyp tillfälligt

Som en symbol för solidaritet förändras Transdev logotyp tillfälligt

Över hela världen görs insatser för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset. Områden hålls i karantän och många är isolerade i sina hem, med begränsade möjligheter att röra sig ute. Resandet med kollektivtrafiken har minskat betydligt och väldigt många har förändrat hur vi lever våra dagliga liv och umgås med varandra. Mot bakgrund av allt detta genomgår vår Transdev-logotyp en tillfällig förändring – för att visa solidaritet och lyfta hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsnyttan.

Läs mer här.

Samarbetet med Flygbussarna och Merresor

75 bussförare från Merresor och Flygbussarna i SL-trafiken

På grund av Coronapandemin hade vi en högre sjukfrånvaro än vanligt under mars och april månad i vissa busskontrakt och vi behövde stärka upp med förare för att säkerställa vår trafik. Tack vare ett stort engagemang och konstruktiva krafter på båda sidor har Transdev och Flygbussarna på kort tid fått igång ett samarbete där 75 bussförare från Merresor och Flygbussarna har snabbutbildats och börjat köra i SL-trafiken i Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Initiativet har väckt intresse hos många.

Läs mer här.

Hur kommer kollektivtrafiken att se ut efter att pandemin är över?

Kommer de nya vanorna att hålla i sig även efter att sjukdomen är besegrat? Den frågan ställde vi till drygt 1000 personer i två undersökning som genomfördes på Transdevs beställning i maj och september 2020 via Yougov Sveriges Internetpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Undersökningen pekar på två saker som vi tycker att alla i branschen behöver ta till sig.

 

Läs mer >

Våra fem förslag för att säkerställa att kollektivtrafiken förblir ett attraktivt transportsätt

Mer och mer pratas det om att samhället behöver planera för en hållbar omstart efter att krisen är över. Kollektivtrafiken är en viktig pelare i den omstarten. Enligt en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik 2017, skapar kollektivtrafiken samhällsekonomisk nytta för mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Den som tar bilen till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget och nästan 85 procent av busstrafiken körs i dag på förnybara bränslen, vilket är bra för miljö och luftkvaliteten i städer. Kollektivtrafiken är dessutom en arbetskraftsintensiv bransch som erbjuder jobb till flera tio tusen människor i Sverige, bara på Transdev arbetar idag 5 500 personer. Kollektivtrafiken bidar också till att man kan bo och arbeta i olika områden och städer och är på så vis en viktig del för att möjliggöra för fler att hitta jobb och på så vis även minska risk för utanförskap.  

Sedan pandemin började befinner sig branschen i en motsägelsefull spiral där bussar, fartyg, tåg och spårvagnar ska rulla som vanligt och ibland mer, medan vi uppmanar resenärerna att undvika att resa kollektivt om man inte verkligen behöver. Till följd av detta förlorar kollektivtrafiken i Sverige en miljard i månaden i minskade biljettintäkter. Vi behöver en stark kollektivtrafikbransch nu, men även efter coronakrisen för att säkerställa att resenärerna hittar tillbaka till ett hållbart vardagsresande. Här kommer exempel på hur vi kan satsa på kollektivtrafiken och få stor samhällsnytta för pengarna.

Vi måste fortsätta utveckla kollektivtrafiken så att den förblir ett självklart val. Genom att bibehålla utbudet och fortsätta investera i kollektivtrafiken kan vi säkerställa att branschen spelar sin samhällsviktiga roll fullt ut nu under pandemin men också när krisen är över.

Bibehålla utbudet och inte skära ner

1. Bibehålla utbudet och inte skära ner

Kollektivtrafikresandet har minskat markant och risken är stor för att man drar ner i trafiken. Men det tycker vi på Transdev är fel väg att gå. Om vi nu drar ner i trafiken kommer trängseln och smittrisken att öka och det blir svårare för resenärerna att hitta tillbaka till kollektivtrafiken om utbudet är lägre än före krisen. För att upprätthålla en robust och attraktiv kollektivtrafik så krävs det att staten kompenserar kollektivtrafiken och säkerställer att branschen återhämtas och blir attraktiv när krisen är över, precis som Danmark och Frankrike har gjort. Regeringen har förvisso presenterat ett riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för 2020 och ytterligare två miljarder till 2021. Ett viktigt steg för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta leverera den viktiga samhällstjänst som den utför varje dag. Men detta kommer tyvärr inte räcka. Regeringen bör täcka för branschens förluster. Läs mer här.

Fortsätt investera i kollektivtrafiken

2. Fortsätta investera i kollektivtrafiken

Konsekvenserna av pandemin kommer ge avtryck under många år framöver. Det är viktigt att de stödåtgärder som ges under pandemin fortsätter en tid efter att krisen är över och att Regeringen och branschen har en tydlig investeringsplan för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. En idé kan vara att införa det som i Frankrike kallas för ”versement transport”, en regional skatt som tas ut på den totala bruttolönen som företag med mer än 11 anställda betalar för sina anställda, och som används för att investera i utvecklingen av kollektivtrafiken. Tanken bakom är att en bättre infrastruktur och kollektivtrafik ökar upptagsområdet för arbetskraft. Vi inom branschen måste också skynda på arbetet med att utveckla upphandlingsformerna och rekommendationerna i nästa generation av modellavtal. Avtalen måste vara mer flexibla och rätt drivkraft måste säkerställas baserat på rådande läge. På så sätt kan vi fortsätta utveckla kollektivtrafiken mot mer flexibla transportlösningar som kommer närmare resenärers behov, nya miljövänliga fordonsflottor och bättre framkomlighet in i städerna.

Vi måste återskapa förtroendet för kollektivtrafiken så att resenärerna hittar tillbaka när krisen är över. Redan nu så har vi i branschen utökat våra städrutiner, utökat trafiken på belastade linjer, och enligt de senaste studierna som har gjorts i länder som Frankrike, Spanien och Japan är endast en procent av de spridningskluster som har identifierats i samhället kopplade till kollektivtrafiken (mer information här). Men mer behöver göras för att resenärerna får förtroendet för kollektivtrafiken igen.

Införa differentierade skolstarter

3. Införa differentierade skolstarter

En stor del av Sveriges elever tar sig till skolan med kollektivtrafiken, vilket vi tycker är jättebra! Men vi ser också att eleverna börjar skoldagen vid samma tid på morgonen, vilket skapar trängsel i bussar och tåg. Samma sak gäller för alla som brukar ta sig till jobbet varje morgon ungefär samtidigt vilket skapar trafikstockningar och en dålig optimering av våra skattepengar. För att minska trängseln och risken för smittspridning av Covid-19 bör skoldagens start spridas ut, och företag bör försöka ta tillvara på det vi har lärt oss under pandemin, det vill säga att uppmuntra sina medarbetare att ibland ta möten hemifrån och digitalt. År 2018 gjorde vi en simulering med Östgötatrafiken i Linköping där vi såg att differentierade skoltider skulle kunna innebära en bättre användning av kollektivtrafikresurser, resurser som sedan skulle kunna återinvesteras i ett utökat utbud och leda till en resandeökning på upp till 9%.

Öka valmöjligheter genom att visa beläggning och införa differentierade biljettpriser

4. Öka valmöjligheter genom att visa beläggning och införa differentierade biljettpriser

Ju mer information resenärerna får om sin resa, desto bättre och klokare val kan de göra. Innan resenärerna kliver på så borde de i realtid kunna se ungefär hur många som reser med aktuell buss, spårvagn, tåg eller båt. Den här typen av realtidsinformation kan göra det lättare att välja avgång, framförallt på linjer med hög turtäthet då man endast behöver vänta några minuter på nästa fordon i stället för att trängas, vilket skulle minska både smittrisken och bidra till att återskapa förtroendet för kollektivtrafiken. År 2018 lanserade vi Lumitrack, en tjänst som hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång. Beläggningsgraden indikeras genom färgerna grön, gult och rött och kan visas i flera olika informationskanaler, som en app, en webbsida, på utsidan av fordon eller på stationer och hållplatser. Minskad trängsel kan också åstadkommas genom att införadifferentierade biljettpriser för att uppmuntra de som kan att åka kollektivt när beläggningen är låg.

Lansera en nationell informationskampanj

5. Lansera en nationell informationskampanj

En nationell informationskampanj med anslag från Regeringen i Trafikverkets regi och i samverkan med sektorns företrädare med fokus på trygga resor i kollektivtrafiken skulle underlätta för resenärerna att hitta tillbaka till kollektivtrafiken när krisen är över. Kampanjen skulle lyfta nyttan med kollektivtrafiken och vara en tydlig markör som visar att det är tryggt och säkert att resa kollektivt. Ett bra exempel är kampanjen som våra kollegor inom kollektivtrafiken i Nederländerna lanserade i september ”Het OV is OK”.